Poland English Russian Ukrainian

W stałej ofercie posiadamy spółki ze specjalnie opracowaną, unikalną umową spółki w formie aktu notarialnego, dopasowaną do potrzeb przyszłych przedsięwzięć gospodarczych naszych Klientów.

Oferujemy do sprzedaży spółki z o.o. o następujących cechach:

Rok rejestracji: 2017 r. lub 2018 r. 

Spółki nie prowadziły żadnej działalności, nie posiadają zobowiązań, nie zatrudniały pracowników.

Siedziba: Warszawa (Śródmieście),

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 5000,- złotych pokryty gotówką przez jedynego wspólnika, którym jest osoba prawna (spółka z o.o.).

Przedmiot działalności obejmuje wszystkie pozycje z Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Przedmiot przeważającej działalności (przykłady):

  • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)

  • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z)

  • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)

  • pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)

  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

  • transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

  • działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)

  • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)

  • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)

Reprezentacja przez Zarząd: członek zarządu samodzielnie

Spółki posiadają NIP, REGON oraz aktywny rachunek bankowy i zostały zgłoszone do Urzędu Skarbowego (NIP-8).