Poland English Russian Ukrainian

CO OFERUJEMY?

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przy obsłudze procesu likwidacji spółek. Pomagamy zlikwidować i wykreślić z Krajowego Rejestru Sądowego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę partnerską, spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową spółkę akcyjną oraz spółkę komandytowo – akcyjną.

JAKI JEST ZAKRES USŁUGI?

Po analizie dokumentów statutowych spółki przygotowujemy plan likwidacji spółki, zawierający opis i terminarz wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury likwidacji.

Następnie przygotowujemy dokumenty związane z otwarciem procesu likwidacji spółki oraz zapewniamy organizację zgromadzenia wspólników w kancelarii notarialnej i w ramach którego podejmowana jest w formie aktu notarialnego uchwała w przedmiocie otwarcia likwidacji oraz uchwała o powołaniu likwidatora.

Po dokonaniu powyższych czynności zgłaszamy otwarcie likwidacji spółki w sądzie rejestrowym i urzędach oraz zlecamy do publikacji wymagane prawem ogłoszenia w toku likwidacji.

Służymy pomocą w przygotowaniu protokołów zgromadzeń wspólników zawierających uchwały sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji a na zakończenie procedury likwidacyjnej bilansu zamknięcia likwidacji.

W ramach etapu tzw. właściwej likwidacji służymy pomocą w zamknięciu pozycji bilansowych poprzez ściągnięcie wierzytelności i redukcję zobowiązań oraz opracowaniu sprawozdania likwidacyjnego z prowadzonej likwidacji.

Po ukończeniu likwidacji i przekazaniu wymaganej dokumentacji spółki na przechowanie, przygotowujemy i składamy wnioski o wykreślenie spółki z KRS, rejestru Regon, ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Na zakończenie przeprowadzamy pozostałe czynności wymagane obowiązującymi przepisami do formalnego zakończenia działalności danej spółki.

ILE CZASU TRWA LIKWIDACJA SPÓŁKI?

W praktyce okres prowadzenia likwidacji jest uzależniony od szeregu czynników, w szczególności od aktywności gospodarczej spółki w okresie poprzedzającym postawienie spółki w stan likwidacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

W przypadku spółki akcyjnej zaś podział majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli pomiędzy akcjonariuszy nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

ILE KOSZTUJE LIKWIDACJA SPÓŁKI?

Wysokość opłat związanych z dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia likwidacji oraz wykreślenia spółki z rejestru określają przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Obecnie wpis otwarcia likwidacji do KRS wraz z kosztami obowiązkowego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 350,- złotych. Postawienie spółki w stan likwidacji wymaga podjęcia uchwały o otwarciu likwidacji przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy i zaprotokołowania uchwały przez notariusza w formie aktu notarialnego. Związane jest to z koniecznością poniesienia kosztów sporządzenia protokołu zgromadzenia wspólników w formie aktu notarialnego, wynoszących zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku spółki z o.o. 750,- złotych, a w przypadku spółki akcyjnej 1200,- złotych.

W toku prowadzonej likwidacji należy uwzględnić wydatki na koszty związane z koniecznością zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki ogłoszenia wzywającego wierzycieli spółki. Z reguły standardowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to jednorazowy koszt kilkuset złotych.

Wykreślenie przez sąd rejestrowy spółki z rejestru przedsiębiorców wraz z obowiązkowym ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podlega opłacie w łącznej wysokości 400,- złotych.

Wynagrodzenie za usługi pomocy prawnej w zakresie likwidacji spółki zawsze ustalane jest z góry i nie ulega zmianie. Wynagrodzenie w formie ryczałtu ustalane jest zawsze indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia skomplikowania danej procedury likwidacyjnej. 

Copyright © 2019 Spółki Na Sprzedaż. Wszelkie prawa zastrzeżone design by GreenMouse

ul. Żurawia 43 lok.111 00-680 Warszawa
+48 575 333 593 +48 22 350 79 10 info@spolki24.com